تبلیغات
ایرانی - ......
ایرانی
"و یادت باشد در پس دلتنگی ها همیشه خدایی هست که داشتنش جبران همه نداشتن هاست"
 
تاریخ : دوشنبه 17 مهر 1391 | نویسنده : raha

کوچکتـر که بودیم ایـمانمان بـزرگـتر بود....

بـادبـادک می سـاخـتـیـم ،

اما نـمی تـرسـیـدیـم که یک وقـت بـاد نباشـد...

میهن اسکین

میهن اسکین