تبلیغات
ایرانی - کودک و خدا
ایرانی
"و یادت باشد در پس دلتنگی ها همیشه خدایی هست که داشتنش جبران همه نداشتن هاست"
 
تاریخ : پنجشنبه 11 اسفند 1390 | نویسنده : raha

کـــودکـــی از خــدا پــرســـید:

خـــدایـــا...

تـــو چـــه میـــخـــوری و چـــه میــپوشـــی؟

نـــدایــی در دل کـــودک زمـــزمـــه کـــرد:

غصــــه بنــــدگانـــم را میــــخـورم

 و گـنــاه آنــان را مـیـپـــوشــــانـم....


 

طبقه بندی: فرهنگی، 

میهن اسکین

میهن اسکین